หลังห้อง

เอกสารอ้างอิง

กำชัย ทองหล่อ. 2550. หลักภาษา. ไทยพระนคร : รวมสาส์น                                                                                                                                             จงชัย  เจนหัตถการกิจ. 2551. เสริมปรีชาญาณวิชาภาษาไทย ม.3 .  กรุงเทพฯ: บริษัท ธนาเพรส จำกัด.                                                                  จงชัย  เจนหัตถการกิจ. 2552. หลักภาษาไทย.  กรุงเทพฯ: บริษัท ธนาเพรส จำกัด.                                                                                                      สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และคำคม ประเทศไทย.มปป. ปริศนาอักษรไขว้ภาษาไทย เล่ม 1.  กรุงเทพฯ:บริษัทแม็กซ์พลอยย์อินเตอร์เนชั่นแนล            จำกัด.                                                                                                                                                                                                                        สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และคำคม ประเทศไทย.มปป. ปริศนาอักษรไขว้ภาษาไทย เล่ม 2. กรุงเทพฯ:บริษัทแม็กซ์พลอยย์อินเตอร์เนชั่นแนล              จำกัด.                                                                                                                                                                                                                      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2557. คู่มืออบรมสร้างสื่อเรียนรู้สู่แท็บเล็ต. กรุงเทพฯ. กระทรวงศึกษาธิการ

ขอขอบคุณ

คุณครู ทัศณีย์ นวลกุ้ง  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา    ให้คำแนะนำในการพัฒนาเว็บไซต์