หน้าห้อง

                           anigifall2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ชุดกิจกรรมบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เรื่องคำและการสร้างคำ พัฒนาขึ้นเพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ( ท ๒๒๑๐๑ – ๒ )  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทยอย่างสนุกสนาน เพลิดเพลินกับกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดกิจกรรมนี้มี ๔ ชุด ได้แก่                                                                                                                                                                                                                                         ♥ คำไทยไขขาน                 ♥ ฉันมาจากไหน                                                                                                                                                                                                                                                       ♥ สร้างสรรค์คำไทย           ♥ สมาส – สนธิน่ารู้